Algemene Voorwaarden

ARTIKEL 1. DEFINITIES EN BEGRIPPEN

1.1 Klant: de persoon of personen ten behoeve van wie Gezins Coach Mel haar diensten verleent. De opdrachtgever en de klant kunnen dezelfde zijn maar dit behoeft niet zo te zijn.
1.2 Opdrachtgever: de persoon of instantie, dan wel haar eventuele rechtsopvolger(s), die een opdracht aan Gezins Coach Mel heeft verstrekt voor het leveren van haar diensten. De opdrachtgever is, tenzij uitdrukkelijk andere schriftelijke afspraken met Gezins Coach Mel zijn gemaakt, degene die gehouden is tot betaling van de overeengekomen prijs voor de dienstverlening van Gezins Coach Mel.
1.3 Gezins Coach Mel: Gezins Coach Mel statutair gevestigd te Tilburg en kantoorhoudende te Wijchen, aan Saltshof 3047(6604GK), ingeschreven in het handelsregister van de Kamer van Koophandel te Breda onder nummer 76817946.
1.4 Derden: in voorkomende gevallen kan 76817946 haar diensten (mede) met behulp van door haar ingeschakelde derden leveren. 76817946 kan te allen tijde de samenstelling van een team wijzigen, indien zij meent dat dit voor een goede uitvoering of continuïteit van haar dienstverlening noodzakelijk is.
1.5 Opdrachtsom: het totaal overeengekomen bedrag van de opdracht, welke schriftelijk is medegedeeld, als opdrachtbevestiging of in de, door de opdrachtgever voor akkoord verklaarde, offerte of programmavoorstel.
1.6 Producten en diensten: Alle door Gezins Coach Mel aangeboden (online) producten, diensten en programma’s.
1.7 Bestelling: een opdracht aan Gezins Coach Mel om (een) bepaald(e), op haar website aangeboden, product(en)/dienst(en) te leveren waarbij de klant akkoord gaat met de Algemene voorwaarden.

ARTIKEL 2. TOEPASSELIJKHEID VAN DEZE ALGEMENE VOORWAARDEN

2.1 Deze Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen, offertes, opdrachten, werkzaamheden verricht door en overeenkomsten gesloten met Gezins Coach Mel.
2.2 Deze voorwaarden zijn ook van toepassing op opdrachten met opdrachtnemer, waarbij derden betrokken worden.
2.3 Deze voorwaarden zijn ook van toepassing op alle aanbiedingen, bestellingen en overeenkomsten gesloten met gebruikmaking van de website van Gezins Coach Mel.
2.4 Als één of meerdere van de bepalingen in deze Algemene Voorwaarden vervallen, blijven de overige bepalingen van deze Algemene Voorwaarden van toepassing. Partijen zullen in dat geval overleg plegen om vervangende bepalingen overeen te komen, waarbij voor zover mogelijk van het doel en de strekking van de oorspronkelijke bepaling wordt uitgegaan.
2.5 Gezins Coach Mel behoudt zich het recht voor deze Algemene Voorwaarden in de toekomst aan te passen of te wijzigen.

ARTIKEL 3. OPDRACHTVERLENING

3.1 Offertes van Gezins Coach Mel zijn uitsluitend gebaseerd op de informatie die aan haar door een (toekomstige) opdrachtgever is verstrekt. De opdrachtgever staat er voor in dat door hem/haar, naar beste eer en geweten, alle relevante informatie voor het maken van de offerte en voor de opzet en uitvoering van de opdracht aan Gezins Coach Mel is verstrekt. Wanneer deze informatie op enig moment onjuist en/of onvolledig blijkt te zijn geweest, behoudt Gezins Coach Mel zich het recht voor de, met de opdrachtgever overeengekomen, opdrachtsom voor de door Gezins Coach Mel te leveren diensten alsdan eenzijdig en/of tussentijds aan te passen.
3.2 Een samengestelde prijsopgave verplicht Gezins Coach Mel niet tot het verrichten van een gedeelte van de opdracht tegen een overeenkomstig deel van de overeengekomen opdrachtsom.
3.3 Een opdracht wordt verleend door middel van het ondertekend retourneren van een overeenkomst die is uitgebracht door Gezins Coach Mel, dan wel door het schriftelijk en/of per email akkoord geven op de digitaal gestuurde (digitale) schriftelijke overeenkomst.
3.4 Het ontbreken van een schriftelijk akkoord op de door Gezins Coach Mel schriftelijke uitgebrachte overeenkomst laat onverlet dat de opdrachtgever wordt geacht aan Gezins Coach Mel, conform de condities van de schriftelijke overeenkomst, opdracht te hebben verleend, wanneer en zodra met de feitelijke dienstverlening door Gezins Coach Mel een aanvang is gemaakt.

ARTIKEL 4. TUSSENTIJDSE WIJZIGING IN DE OPDRACHT

4.1 Indien een tussentijdse wijziging van de opdracht of opdrachtuitvoering ontstaat op verzoek van of door toedoen van de opdrachtgever, zal Gezins Coach Mel de noodzakelijke aanpassingen indien mogelijk uitvoeren. Indien dit leidt tot meerwerk ten opzichte van de oorspronkelijke opdrachtsom dan zal dit, zonder dat een aparte schriftelijke opdracht vereist is, aanvullend in rekening gebracht worden aan de opdrachtgever. Opdrachtgever heeft zich door het wijzigen van de opdracht op voorhand volledig akkoord verklaard met de financiële gevolgen hiervan.

ARTIKEL 5. INSPANNINGSVERPLICHTING

5.1 Gezins Coach Mel zal de door haar te leveren diensten naar beste inzicht en vermogen uitvoeren. Het betreft hier echter een inspanningsverplichting hetgeen wil zeggen dat Gezins Coach Mel niet garant staat voor het succes en welslagen van haar dienstverlening noch voor de mate waarin deze dienstverlening bijdraagt aan het door de opdrachtgever en/of cliënt gestelde doel.

ARTIKEL 6. AANBIEDINGEN EN TOTSTANDKOMING VAN DE OVEREENKOMST

6.1 Alle aanbiedingen van Gezins Coach Mel hebben een geldigheidstermijn van 30 dagen vanaf dagtekening, zijn vrijblijvend en kunnen vormvrij worden herroepen. Gezins Coach Mel is niet aan aanbiedingen gebonden indien deze niet binnen 30 dagen vanaf dagtekening van de aanbieding schriftelijk worden aanvaard. Wordt de aanbieding binnen de geldigheidstermijn aanvaard, dan behoudt Gezins Coach Mel zich het recht voor de aanbieding te herroepen binnen vijf werkdagen na ontvangst van de aanvaarding. Aanvaarding van een aanbieding door een opdrachtgever zal schriftelijk e/o digitaal geschieden, onverlet hetgeen bepaald is in artikel 3.4 en 4.1 van deze Algemene Voorwaarden.

ARTIKEL 7. TARIEVEN, KOSTEN EN PRIJZEN

7.1 In de offerte en/of andere publicaties van Gezins Coach Mel staat steeds duidelijk aangegeven welke tarieven en kosten er door Gezins Coach Mel voor de daarin benoemde werkzaamheden in rekening zullen worden gebracht.
7.2 De prijzen in offertes, opdrachten en andere publicaties zijn exclusief BTW, exclusief van overheidswege opgelegde heffingen en exclusief andere voor de opdracht te maken of gemaakte kosten, zoals bijvoorbeeld maar niet uitsluitend verzend- en administratiekosten, tenzij anders is aangegeven.

ARTIKEL 8. FACTURERING EN BETALINGSVOORWAARDEN

8.1 Het honorarium van Gezins Coach Mel en de door haar aan opdrachtgever doorbelaste kosten, worden door Gezins Coach Mel steeds door middel van een schriftelijke of digitale factuur aan de opdrachtgever in rekening gebracht.
8.2 Betaling door de opdrachtgever dient steeds te geschieden binnen 14 dagen na de factuurdatum, tenzij anders vermeld in de offerte of op de factuur.
8.3 Na deze vervaldag is de opdrachtgever in verzuim en is zij aan Gezins Coach Mel over het bedrag van de factuur de wettelijke rente verschuldigd, zonder dat enige ingebrekestelling is vereist. Indien betaling achterwege blijft, kan de opdracht bovendien eenzijdig door Gezins Coach Mel worden opgeschort, dit zonder dat Gezins Coach Mel dientengevolge jegens opdrachtgever schadeplichtig kan worden. Bovendien is Gezins Coach Mel in dat geval gerechtigd de overeenkomst eenzijdig buitengerechtelijk te ontbinden.
8.4 Is de opdrachtgever in verzuim met betrekking tot de betaling aan Gezins Coach Mel of schiet de opdrachtgever op een andere manier tekort in het nakomen van een of meerdere op haar rustende verplichtingen, dan komen alle in verband daarmee door Gezins Coach Mel te maken (incasso- en andere gerechtelijke of buitengerechtelijk) kosten voor rekening van de opdrachtgever, steeds met een minimum van 25% van de overeengekomen opdrachtsom.
8.5 Bij overeengekomen periodieke betalingen is betaling vóór de vervaldatum op de (deel)factuur verplicht. Indien opdrachtgever in verzuim is met betrekking tot de betaling van de deelfactuur, dan is Gezins Coach Mel gerechtigd het volledige bedrag op te eisen.
8.6 Betaling in delen kan slechts na akkoord van en bevestiging door Gezins Coach Mel plaatsvinden. Indien de deelbetalingen niet tijdig plaatsvinden is Gezins Coach Mel gerechtigd om de wettelijke rente voor bedrijven te vorderen over het bedrag
dat te laat voldaan is.

ARTIKEL 9. DUUR EN AFSLUITING VAN DE OPDRACHT

9.1 De duur van de opdracht hangt af van de soort dienstverlening en wordt zoveel mogelijk tevoren overeengekomen in de opdrachtbevestiging. In de opdrachtbevestiging wordt indien mogelijk een inschatting van de duur van de opdracht en van het aantal te houden sessies gegeven.
9.2 Na het verstrijken van de duur van de opdracht kan geen aanspraak meer gemaakt worden op niet of nog niet opgenomen onderdelen van de opdracht zoals coachingsuren en lesmateriaal in welke vorm dan ook.

ARTIKEL 10. TUSSENTIJDSE BEËINDIGING VAN DE OPDRACHT

10.1 Beide partijen kunnen de overeenkomst eenzijdig beëindigen, indien één van hen van mening is dat de opdrachtuitvoering niet meer kan plaatshebben conform de bevestigde offerte en eventuele latere additionele opdrachtspecificaties. dit dient gemotiveerd, schriftelijk en tijdig aan de wederpartij te worden bekend gemaakt.
10.2 Indien door de opdrachtgever tot voortijdige beëindiging wordt overgegaan door andere redenen dan nalatigheid door opdrachtnemer, heeft Gezins Coach Mel desalniettemin recht op betaling van de volledige, overeengekomen opdrachtsom, inclusief vergoeding van de door haar gemaakte en eventueel nog te maken kosten. Indien de betaling reeds heeft plaatsgevonden vindt er derhalve geen restitutie plaats.
10.3 Gezins Coach Mel mag van haar bevoegdheid tot voortijdige beëindiging slechts gebruik maken al ten gevolge van feiten en omstandigheden die zich aan haar invloed onttrekken of haar niet toe te rekenen zijn en waardoor voltooiing van de opdracht in redelijkheid niet van haar kan worden gevergd. Gezins Coach Mel houdt in dat geval in ieder geval aanspraak op betaling van haar werkzaamheden tot aan het moment van beëindiging.

ARTIKEL 11. AANSPRAKELIJKHEID

11.1 Gezins Coach Mel en haar medewerkers en partners zijn nimmer aansprakelijk voor enige (directe dan wel indirecte) schade welke aan opdrachtgever en/of aan de cliënt is ontstaan door en/of tijdens het gebruik van door en/of namens Gezins Coach Mel geleverde zaken en/of dienste
11.2 Daarnaast is Gezins Coach Mel nimmer aansprakelijk voor de kwaliteit of uitkomst van de door haar geleverde diensten, op Gezins Coach Mel rust slechts een inspanningsverplichting. (zie tevens artikel 5).

ARTIKEL 12. INTELLECTUEEL EIGENDOM / AUTEURSRECHT

12.1 Modellen, technieken, instrumenten en lesmaterialen die zijn ontwikkeld en/of gebruikt door Gezins Coach Mel voor de uitvoering van de opdracht zijn en blijven het eigendom van Gezins Coach Mel. Op alle door Gezins Coach Mel ontwikkelde documenten rust van rechtswege het auteursrecht.

ARTIKEL 13. GEHEIMHOUDING

13.1 Gezins Coach Mel is gehouden tot geheimhouding van alles wat haar omtrent haar opdrachtgever is bekend geworden. Gezins Coach Mel houdt zich aan de Wet Persoonsregistratie en zal de gegevens van haar opdrachtgever uitsluitend gebruiken voor de verwerking en administratieve afhandeling van de opdracht. De gegevens van de opdrachtgever zullen niet, tenzij daaraan zwaarwegende juridische redenen ten grondslag liggen, aan derden worden verstrekt.

ARTIKEL 14. BIJZONDERE BEPALINGEN

14.1 Voor alle zaken/ bepalingen waarin deze Algemene Voorwaarden niet voorzien is het Nederlands recht van toepassing.
14.2 Indien bij gerechtelijke uitspraak een of meer artikelen van deze Voorwaarden ongeldig worden verklaard:

  1. zullen overige bepalingen van deze Voorwaarden volledig van kracht blijven;
  2. zullen Gezins Coach Mel en de klant in overleg treden teneinde nieuwe bepalingen ter vervanging van de nietige, dan wel vernietigde bepalingen overeen te komen, waarbij zoveel mogelijk het doel en strekking van de nietige, dan wel vernietigde bepalingen in acht worden genomen.

14.3 Alle geschillen tussen partijen zullen bij uitsluiting worden voorgelegd aan de
daartoe bevoegde rechter in Nederland.